Vastaava mestari Jyväskylässä ja Keski-Suomessa

Vastaava työnjohtaja toimii sinun edustajanasi rakennustyömaalla 

Raken­nus­toi­misto Lämsä Oy tarjoaa vahvaan raken­nusalan tun­te­mukseen poh­jau­tuvaa vas­taavan työnjohtajan/​mestarin pal­velua. Olemme vieneet onnis­tu­neesti maaliin useita talon­ra­ken­nus­pro­jekteja vii­meisen kah­den­kym­me­nen­neljän vuoden aikana alalla työskennellessämme.

Eri­tyi­sesti olemme keränneet kii­tosta asia­kas­läh­töi­sestä lähes­ty­mis­ta­vas­tamme sekä tie­tenkin lop­pu­tuotteen laa­dusta. Hal­lit­semme van­kasti iso­jakin rakennus- ja sanee­raus­ko­ko­nai­suuksia sekä niiden kus­tan­nusten ja aika­tau­lu­tuksen koordinoimisen.

Oletko aloittamassa esimerkiksi omakotitalon rakentamista? Lähdemme mielellämme mukaan kumppaniksesi talonrakentamiseen!

Vastaava mestari pitää rakennusprojektin langat käsissään

Vas­taava työn­johtaja eli vas­taava mestari on vas­tuussa rakennus- tai sanee­raus­pro­jektin asian­mu­kai­sesta toteu­tu­mi­sesta. Vas­taava mestari tulee laki­sää­tei­sesti nimetä vii­meistään siinä vai­heessa, kun raken­ta­minen on alka­massa. Yleensä kui­tenkin jo raken­nus­lu­pa­ha­ke­musta jätettäessä.

Rakennustyö edistyy ammattitaitoisen mestarin kanssa

Työn­joh­tajan omi­nai­suu­dessa vas­taava mestari valvoo raken­nustyön edis­ty­mistä ja sovittaa yhteen eri ura­koit­si­joiden työt ja mate­ri­aa­li­toi­mi­tukset niin, että aika­tau­lussa ja bud­je­tissa pysytään sovitunlaisesti.

Vas­taava mestari on totta kai myös käy­tännön raken­nus­puolen osaaja ja toi­miikin työn­joh­tajana raken­ta­miseen osal­lis­tu­ville työn­te­ki­jöille valvoen ja opastaen näiden työtä.

Lisäksi vas­taa­valla mes­ta­rilla on vahva tun­temus raken­ta­miseen liit­ty­vistä mää­räyk­sistä, laki­sää­tei­sistä vel­voit­teista sekä eri tar­kas­tuksiin liit­ty­vistä kie­mu­roista. Raken­nus­pro­jektin vas­taava hoitaa myös kom­mu­ni­kaation viran­omais­suuntaan, esi­mer­kiksi raken­nus­val­vontaan sekä pelastustoimeen.

Työn­johtaja on lisäksi vas­tuussa asi­aan­kuu­luvan työ­tur­val­li­suuden toteu­tu­mi­sesta työmaalla.

Pyydä tarjous vastaavan mestarin palveluista!

Soita 000 000 0000