Työmaavalvonta Keski-Suomen alueella Jyväskylässä ja lähikunnissa

Työmaavalvonta – ja lopputulos on sopimuksen mukainen

Hyvin koor­di­noitu työ­maa­val­vonta parantaa raken­nus­hankkeen lop­pu­tu­losta. Jotta hanke pysyy aika­tau­lussa ja bud­je­tissa, on työ­maa­val­vojan teh­tävänä päh­ki­nän­kuo­ressa huo­lehtia siitä, että ura­koitsija hoitaa teh­tä­vänsä suun­ni­telman mukaisesti.

Toi­mimme tilaajan edun­val­vojana rakennushankkeissa.

Rakennustekninen valvonta ammattitaidolla Jyväskylässä

Tar­joamme raken­nus­tek­nistä val­vontaa Jyväs­ky­lässä sekä sen lähi­kun­nissa, mutta tarpeen mukaan koko Suomen alu­eella. Asiak­kai­namme ovat yri­tykset, kunnat, kau­punki, valtio sekä muut ins­tanssit kuten esi­mer­kiksi taloyhtiöt.

Val­vomme monen koko­luokan työmaat vah­valla koko­nais­nä­ke­myk­sellä, aina raken­nus­hankkeen aloi­tus­ko­kouk­sesta lop­pu­tar­kas­tukseen ja koko pro­sessin dokumentointiin.

Työmaavalvoja on aina kartalla hankkeen etenemisestä ja yksityiskohdista 

Työ­maa­valvoja käy raken­nus­työ­maalla sään­nöl­li­sesti paikan päällä, jolloin valvoja pysyy ajan tasalla siitä, kuinka raken­nus­hanke etenee. Ongel­ma­ti­lan­teiden sat­tuessa työ­maa­valvoja on puhe­li­nyh­teyden päässä ja usein rat­kaisu pulmaan löy­tyykin saman tien.

Rakennustoimisto Lämsä Oyn:n rakentamisen valvoja on tottunut ongelmanratkaisija

Rakennetaan juuri sinun hankkeeseesi sopiva palvelukokonaisuus

Työ­maa­val­vojan teh­tävät koos­tuvat monesta eri osa-alu­eesta, ja sovim­mekin aina asiakkaan kanssa tapaus­koh­tai­sesti niistä vas­tuu­alueista, joita pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuteen valitaan.

Työ­maa­val­vontaan kuuluu seu­raavia tehtäviä:

  • Tur­val­li­suus­koor­di­naat­torin työt
  • Raken­ta­misen laadun val­vonta ja laa­tu­vaa­ti­muk­sissa pysyminen
  • Hankkeen talouden seu­ranta ja valvonta
  • Aika­tau­lussa pysy­misen valvonta
  • Osal­lis­tu­minen raken­nut­tajan edus­tajana viranomaiskokouksiin
  • Vies­tintä eri tahojen kanssa (tilaaja, viranomaiset)
  • Hankkeen rapor­tointi ja dokumentointi

Aloitetaanko sujuva ja mutkaton yhteistyö?

Soita 000 000 0000