Rakennustoimisto Lämsä Oy

Tilaajan edunvalvoja pienissä ja suurissa rakennushankkeissa

Rakennuttamis- ja valvontapalvelut Keski-Suomessa

Raken­nus­toi­misto Lämsä Oy tarjoaa asian­tun­tevat raken­nut­tamis- ja val­von­ta­pal­velut Jyväs­kylän seu­dulla. Tar­vit­taessa pal­ve­lua­lu­eemme on koko Suomen laajuinen.

Pal­ve­lui­tamme tar­joamme sekä yri­tyk­sille, jul­ki­selle sek­to­rille, talo­yh­tiöille että yksi­tyi­sille tilaa­jille. Meiltä hoi­tuvat niin pienet kuin isot koko­nai­suudet oma­ko­ti­ta­lojen sanee­rauk­sista suurten raken­nus­hank­keiden asiantuntijatehtäviin.

Hankekohtaiset rakennuttamis- ja valvontapalvelut tilaajan tarpeista käsin

Jokainen pro­jekti ja hanke on oma yksi­löl­linen koko­nai­suu­tensa, joten tilaajan kanssa käymme läpi tar­vit­tavat raken­nut­tamis- sekä val­von­ta­pal­velut. Näiden poh­jalta rää­tä­löimme sopivan palvelupaketin.

Raken­nusalan koko­nais­val­taisen näke­myk­semme ja koke­muk­semme ansiosta meille on tuttua raken­nut­ta­mis­pro­sessin jokainen vaihe – tilaajana voit huo­letta jättää käsiimme edun­val­vonnan suun­nit­te­lusta toteutukseen.

Vuosien kuluessa rakentunut laaja yhteistyöverkosto – meiltä koko paketti

Laaja yhteis­työ­ver­kos­tomme mah­dol­listaa sen, että tar­vit­taessa kasaamme pro­jek­tille osaavan suun­nittelu- ja toteutustiimin.

Käy­tän­nössä tämä tar­koittaa esi­mer­kiksi suun­nit­te­lu­vaiheen rakenne-suun­nit­telua ja ark­ki­teh­ti­pal­ve­luita, talo­tek­niikkaa, LVI- ja säh­kö­suun­nit­telua, viher­suun­nit­telua sekä lukuisia muita ala­koh­taisia suun­nit­te­li­joita. Toteu­tus­vaiheen ura­koit­sijat kuu­luvat myös tar­vit­taessa raken­nus­hankkeen kokonaisuuteen.

Raken­ta­mi­sessa tulee nou­dattaa hyviä toi­min­ta­tapoja ja käy­tän­teitä, jotta saa­vu­tetaan ter­veel­linen rakennus. Hyvin ja laa­duk­kaasti toteu­tettu rakennus on mukava käyttää ja siitä ei koidu haittaa sen käyt­tä­jälle. Tämän osa-alueen huo­mioo­not­ta­minen on myös vahvoja puolia Raken­nus­toi­misto Lämsä Oy:n toiminnassa.

Saneeraus- ja uudiskohteet yksityisellä sektorilla

Meidän kaut­tamme saat saneeraus- tai uudis­koh­teesi raken­ta­miseen kat­tavan osaa­misen ja koko­nais­val­taisen näke­myksen aina suun­nit­telun ohjauk­sesta ja raken­ta­misen val­vo­mi­sesta lupa-asioiden kie­mu­roihin aina viran­omaisten lop­pu­tar­kas­tukseen saakka.

Yleensä nämä ovat laki­sää­teisiä teh­täviä, mutta myös käy­tännön tasolla on pro­sessin ete­ne­misen kan­nalta hyvin tärkeää, että pro­jek­tilla on asian­tuntija. Näin pysytään myös hankkeen aika­tau­lussa ja budjetissa.

Rakennuttajan ja pääsuunnittelijan palvelut

Yksi­tyi­sille sanee­raa­jille ja talon­ra­ken­ta­jille tar­joamme ammat­ti­tai­toiset raken­nut­tajan ja pää­suun­nit­te­lijan pal­velut. Olemme mukana raken­nus­pro­jektisi suun­nit­te­lu­vai­heesta alkaen. Voimme aloittaa yhteistyön, vaikka ajatus omasta talosta tai kodin remon­tista olisi vielä haaveen tasolla. 

Vastaavan mestarin palvelut

Myös vas­taavan mes­tarin pal­velut kuu­luvat Raken­nus­toi­misto Lämsä Oy:n vahvaan osaa­mi­sa­lu­eeseen. Vas­taava työn­johtaja on vas­tuussa rakennus- tai sanee­raus­pro­jektin asian­mu­kai­sesta toteu­tu­mi­sesta. Vas­taava mestari tulee nimetä vii­meistään siinä vai­heessa, kun raken­ta­minen alkaa. 

Ammattilaispalvelut

Rakennuttaminen, suunnittelun ohjaus ja valvonta

Tar­joamme osaa­mis­tamme kai­ken­ko­koisiin raken­nus­hank­keisiin aina suun­nit­telun ohjauk­sesta raken­nusai­kaiseen tek­niseen valvontaan.

Suunnittelun ohjaus

Suun­nit­telun ohjaus luo vahvaa pohjaa onnis­tu­neelle raken­ta­mi­selle. Hankkeen alussa on erittäin tärkeää, että pro­jekti-insi­nööri ymmärtää koko­nais­kuvan ja kom­mu­nikoi vai­vatta eri sidos­ryhmien välillä. Ammat­ti­tai­toi­sella suun­nit­telun ohjauk­sella saadaan pro­jektiin hyvät toteu­tus­kel­poiset suun­ni­telmat, joiden poh­jalta mm. kus­tan­nus­las­kenta, han­kinta sekä toteu­tus­vaihe saadaan ongel­mitta laa­duk­kaasti valmiiksi. 

Työmaavalvonta

Raken­ta­misen aikainen onnis­tunut työ­maa­val­vonta parantaa lop­pu­tu­loksen laatua. Val­vojan teh­tävät ovat tilaajan sekä raken­nuksen käyt­täjän edun val­vo­mista laa­duk­kaassa raken­ta­mi­sessa, jossa nou­da­tetaan hyvän raken­nus­tavan mukaista raken­ta­mista. Val­von­ta­tehtävä toteutuu hyvässä yhteis­työssä toteut­tajien kuten pää­ura­koit­sijan kanssa. 

Aloitetaanko sujuva ja mutkaton yhteistyö?

Soita 000 000 0000