Projekti-insinööripalvelut ja suunnittelun ohjaus Jyväskylän alueella

Suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa

Onnis­tunut raken­nus­hanke koostuu monen eri osa­te­kijän sum­masta. Ennen raken­nus­luvan hake­mista hank­keesta tehdään kattava suun­ni­telma, jonka ympä­rille raken­ta­misen edel­ly­tykset luodaan.

Eri­tyi­sesti isoissa hank­keissa on mukana eri alojen suun­nit­te­luam­mat­ti­laisia ark­ki­teh­distä LVI-suun­nit­te­lijaan. Pro­jekti-insi­nöörin toteut­taman suun­nit­telun ohjauk­sella mini­moidaan bud­jetin yli­tykset ja taataan se, että haluttuun pää­määrään päästään sovi­tusti ja aikataulussa.

Projekti-insinöörin palvelut ammattitaidolla

Raken­nus­toi­misto Lämsä Oy:n pro­jekti-insi­nööri valvoo suun­nit­telua kou­lu­tuk­sensa, koke­muk­sensa sekä koke­muksen kautta kart­tuneen vahvan raken­nusalan näke­myk­sensä voimin.

Toi­mek­siannon laajuus sovitaan asiakkaan kanssa tapaus­koh­tai­sesti. Jokaiseen hank­keeseen kuuluu kui­tenkin auto­maat­ti­sesti vuo­ro­vai­kut­teinen, selkeä kom­mu­ni­kaatio, vahva ongel­man­rat­kai­sukyky ja asia­kas­läh­töisyys. Raken­ta­misen laatu, sekä sen myötä lop­pu­tuotteen huip­pu­laatu, ovat myös itsestään selviä hank­keeseen kuin hank­keeseen kuu­luvia tekijöitä.

Toimimme Jyväskylässä ja lähikunnissa

Raken­nus­suun­nit­telun ohjausta tar­joamme yri­tyk­sille, talo­yh­tiöille sekä jul­ki­selle sek­to­rille. Toi­mimme pääosin Keski-Suo­messa, Jyväs­ky­lästä noin sadan kilo­metrin säteellä (Muurame, Jämsä, Saa­ri­järvi, Joutsa, Han­ka­salmi, Laukaa, Petä­jävesi, Toi­vakka, Uurainen, Ääne­koski, Multia, Toi­vakka, Kuh­moinen, Keuruu, Luhanka, Kon­nevesi, Karstula, Kyy­järvi, Kivi­järvi, Kinnula, Pih­ti­pudas), mutta tar­vit­taessa olemme käy­tet­tä­vissä koko Suomen alueella. 

Käänny Rakennustoimisto Lämsä Oy:n puoleen, jos tarvitset rakennushankkeeseen luotettavaa, kustannustehokasta suunnittelun ohjausta!

Soita 000 000 0000