Meistä

jouni-lamsa-rakennustoimisto

Rakennustoimisto Lämsä Oy:n taustalla:

Jouni Lämsä

Monipuolinen osaaminen ja asiantuntijuus rakennuttamisen ja valvonnan pohjana

Raken­nus­toi­misto Lämsä on perus­tettu vuonna 2020, mutta tie raken­nut­tamis- ja val­vonta-alan yri­tyksen perus­ta­miseen on kul­kenut läpi raken­nusalan eri osa-alueiden ja tehtävien.

“Olen tehnyt vuosien var­rella oma­ko­ti­ta­lojen sekä tuo­tan­to­hallien ark­ki­tehti- ja raken­ne­suun­nit­telua. Lisäksi minulla on ollut useita pää­suun­nit­te­lijan sekä vas­taavan työn­joh­tajan teh­täviä vuosien var­rella niin pie­nissä kuin isois­sakin rakennuskohteissa.

Pää­toimeni on ollut useita vuosia raken­nus­liik­keissä vas­taavana työn­joh­tajana. Koh­teita ovat olleet mm. asuin­ker­ros­talot, hoi­vakoti sekä jul­kinen perusparannushanke.”

Rakennusalan kokemusta kahden vuosikymmenen ajalta

Koke­musta raken­nusa­lasta on ker­tynyt parin vuo­si­kym­menen ajalta aina vuo­desta 1997 saakka, jolloin Jouni Lämsä aloitti kir­ves­miehenä Iisal­messa. Vuonna 2005 hän siirtyi työn­joh­tajan, työ­maa­in­si­nöörin, han­kin­tain­si­nöörin ja vas­taavan työn­joh­tajan teh­täviin, joiden parissa vie­räh­tikin vuoteen 2020 ennen oman yri­tyksen perustamista. 

Myös opetustehtävissä kertynyt kokemusta

On Jouni ehtinyt viedä raken­nusalan osaa­mistaan myös muiden tie­toi­suuteen, nimittäin alan ope­tus­töitä tun­tio­pet­tajan ja luo­kan­val­vojan teh­tä­vissä Jouni teki seit­semän luku­vuoden ajan Ääne­kosken amma­til­lisen kou­lu­tuksen kun­tayh­ty­mässä. Tämä tapahtui vuosina 2007–2014.

Rakennustoimisto Lämsä Oy:n keskeiset arvot ja vahvuudet

Toi­min­tamme kes­keisiä arvoja ovat pal­ve­lu­hen­kisyys, ystä­väl­lisyys, tehokkuus, laatu, terveys, asia­kas­läh­töisyys ja vuo­ro­vai­kut­teisuus. Vah­vuuk­siamme ovat mm. koko­nai­suuden hal­linta ja joh­ta­minen, kus­tan­nus­te­hokkuus, tek­ninen toteutus, kos­teus­tek­niikka sekä raken­ta­misen hallinta. 

Rakennustoimisto Lämsästä saat luotettavan, ammattitaitoisen yhteistyökumppanin rakennuttamis- ja valvontatehtäviin!

Soita 000 000 0000