Rakennuttajapalvelut Jyväskylässä

Ammattitaitoinen rakennuttaja Jyväskylän alueella

Oletko raken­ta­massa oma­ko­ti­taloa tai aloit­ta­massa saneerausprojektia?

Tar­joamme ammat­ti­tai­dolla ja vah­valla raken­nusalan näke­myk­sellä raken­nut­ta­jao­saa­mista eri­laisiin rakennus, remontti- ja sanee­raus­koh­teisiin. Toteu­tamme mie­lel­lämme kai­ken­ko­koisia pro­jekteja Jyväs­ky­lässä ja sen lähi­kun­nissa – tar­vit­taessa lii­kumme kauemmaksikin.

Suunnitteluvaiheen ohjaus rakennusprojektissa

Kun haet pro­jek­tiisi raken­nus­lupaa, on jo haku­vai­heessa hyvä olla mukana ammat­ti­tai­toinen asian­tuntija, raken­nuttaja. Meidän teh­tä­vämme on sovittaa eri suun­nit­te­lua­lojen osaset yhteen toi­mi­vaksi kokonaisuudeksi.

Jotta pysyt aika­tau­lussa ja bud­je­tissa, laa­dimme raken­nut­tajana pro­jek­tillesi aika­taulun sekä rea­lis­tisen etenemissuunnitelman.

Myös mah­dol­liset eteen tulevat ongelmat pyrimme taklaamaan tehok­kaasti jo raken­nus­pro­jektisi suun­nit­te­lu­vai­heessa. Näin mini­moimme toteu­tus­vaiheen vastoinkäymiset.

Rakennuttajana meillä on aina sinun etusi ensisijaisena lähtökohtana

Raken­namme pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuden läh­tö­koh­distasi käsin. Olemme sinun edun­val­vojasi rakennus- tai sanee­raus­pro­jek­tissasi. Onkin tärkeää, että raken­nut­tajana ymmär­rämme koko­nais­kuvan ja tun­nemme laa­jasti raken­nusalaa sekä kom­mu­ni­koimme suju­vasti kaikkien osa­puolten kanssa.

Teh­tä­vämme esimerkiksi:

  • Tur­val­li­suus­suun­ni­telman laa­ti­minen sekä työ­tur­val­li­suus­asioiden koordinointi
  • Raken­ta­misen valmistelu
  • Yhtey­denpito kaikkiin viiteryhmiin
  • Suun­nit­telun valvonta

Aloitetaanko sujuva ja mutkaton yhteistyö?

Soita 000 000 0000